Mengenal Riwayat Hidup dan Kejuangan Nabi Muhammad Saw (1)

 

A- IDENTITAS

1- Nama           : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim.

2- Waktu lahir : Senin Subuh 12 Rabiulawal/20 April 571; dikenal Tahun Gajah;

                             Bersamaan peristiwa Abrahah menyerang kota Ka’bah)

3- Tempat lahir: Di rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah.

4- Ayah           : Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim.

5- Ibu               : Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf.

6- Pengasuh 1 : Barakah Al-Habsyiyyah (Ummu Aiman; Hamba pr bapak Rasulullah SAW).

7- Ibu susuan 1:Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

8- Ibu susuan 2: Halimah bt Abu Zuaib As-Sa’diah (dikenali Halimah As-Sa’diah, suaminya bernama Abu Kabsyah).

 

Ibu Susuan/Saudara Susuan:

1- Thuwaibah → Hamzah

2- Abu Salamah → Abdullah bin Abdul Asad

 

Saudara Sesusuan:

1- Halimah Al-Saidiyyah → Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthallib

2- Abdullah bin Harith bin Abdul ‘ Uzza

3- Syaima ‘ binti Harith bin Abdul ‘ Uzza

4- ‘Aisyah binti Harith bin abdul ‘ Uzza

 

B- PERISTIWA DALAM RENTANG USIA

1- Usia 5 Tahun: Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW; dilakukan oleh dua malaikat untuk menge­luar­kan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya.

2- Usia 6 tahun: Ibunya Aminah bt Wahab, sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’;sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah; sejak itu beliau dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapak Rasulullah SAW), atas biaya dari kakeknya Abdul Muththalib.

3– Usia 8 tahun: Kakeknya, Abdul Muththalib pula meninggal dunia. Beliau diasuh oleh Pakliknya, yaitu Abu Thalib.

4-Pada usia 9 atau 12 tahun:

a-Bersama adik ayahnya, Abu Thalib bermusafir ke Syam dalam urusan perniagaan.

b-Di kota Busra, Syam/Siria, seorang pendeta Nasrani yaitu Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

5- Pada usia 20 tahun:

a- Terlibat dalam peperangan Fijar/Fujjar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’, jilid1, halaman 184-187 menyatakan, ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Beliau me-nyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.

b-Menyaksikan ‘perjanjian Al-Fudhul’ ; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang didzalimi di Makkah.

6- Pada Usia 25 tahun:

a-Bermusafir ke-2 ke Syam, berniaga milik Khadijah bt Khuwailid al-Asadiyah.

b-Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.

c-Baginda Saw bersama Abu Thalib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapak saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.

d-Maskawin dari beliau kepada istrinya Khadijah adalah 500 dirham.

7- Pada usia 35 tahun:

a-Banjir besar melanda kota Makkah, sehingga meruntuhkan dinding Ka’bah.

b-Pembinaan kembali Ka’bah yg dilakukan para pemuka masyarakat penduduk Makkah.

c-Rasulullah saw diberi kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya

   sehingga sekaligus dapat meredakan pertikaian berkenaan dengan batu tersebut.

8- Pada usia 40 tahun:

a-Menerima wahyu di gua Hira’;

b-Berarti penerimaan SK dan Pelantikan beliau menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

9- Pada usia 53 tahun:

a-Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq r.a., sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal / 24 September 622M.

10- Pada usia 63 63 tahun:

a- Rasulullah Saw wafat di Madinah al-Munawwarah, pada hari Senin, 12 Rabiulawal 11Hijrah.

b- Saat tersebut bersamaan dengan, Senin 8 Juni 632 Masehi. Dihimpun dari banyak sumber (Erfan Subahar).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *