Menghantar Doktor Hadis Kelima UIN Walisongo Semarang

Alhamdulillah, tugas menjadi promotor untuk disertasi ilmu hadis sudah selesai lagi. Promotor kali ini adalah untuk mengantar bagi doktor yang kelima dari lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Promovendus Ke-1 Hingga Ke-5

Promotor untuk Doktor pertama. Saya diberi pertama-tama untuk menghantarkan menjadi doktor saudara Musyafik, seorang dosen dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo. Tulisan doktoratnya membahas mengenai ……….

Promotor untuk Doktor kedua. Saya diberi tugas untuk membimbing saudari Dra. Hj. Siti Mujibatun, yang menulis disertasi doktorat mengenai “Uang dalam Perspektif Islam.” Uraian penelitian disertasinya dipetik dari hampir 2.000 hadis, yang diklasifikasi menjadi 9 hal penting dalam studi hadis.

Promotor untuk Doktor ketiga. Saya diberi tugas mengantar saudara Drs. Sopyan Tsauri, Lc. Salah seorang dosen ilmu hadis di Unissula Semarang. Dia menulis disertasi doktorat mengenai “Periwayat Hadis dari Kalangan Maula (budak) kalangan sahabat.”

Doktor keempat, daya diberi tugas membimbing agak lama; sekitar delapan tahun. Membimbing saudara Drs. Muhammad Nuruddin, M.Ag. (1970) dari IAIN Kudus, yang menulis disertasi doktor dengan judul “Metode Pemahaman Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah atas Hadis Hukum dalam Kitab I’lam al-Muwaqqiin ‘an Rabb al-‘Alamin.”

Doktor kelima, diberi tugas membimbing saudara Arif Chasanul Muna, M.A. (1979) yang menulis disertasi doktorat mengenai “Wacana Kritik Hadis-hadis Bernuansa Kekerasan Terhadap Non-Muslim dalam Shahih al-Bukhari.” Lulus dengan nilai 3.85.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *